Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Wykluczenie społeczne – aktualne wyzwania i skutki w skali mikrospołecznej”.

W dniu 11 grudnia 2015 roku w Janowskim Ośrodka Kultury odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Wykluczenie społeczne – aktualne wyzwania i skutki w skali mikrospołecznej”. Organizatorem Konferencji było Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Humanus w Janowie Lubelskim, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Fundacja Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim.

Konferencja organizowanej w ramach  zakończenia kolejnej edycji Klubu Integracji Społecznej, w 2015 roku realizującego projekt: „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2015 r.”- ogłoszonego w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” 2011 -2015 rok

Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele janowskich władz samorządowych – Wicestarosta Janowski Antoni Kulpa, Sekretarz Gminy Janów Lubelski Bożena Czajkowska, przedstawiciele jednostek organizacyjnych powiatu i gmin z terenu powiatu janowskiego. Głównymi a zarazem najważniejszymi gośćmi były osoby bezrobotne (absolwenci Klubu Integracji Społecznej), które dzięki projektowi stworzonemu pod ich potrzeby przez JSNP Humanus, Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim miały możliwość skorzystania z oferty szkoleniowej, która w wydatny sposób miała polepszyć ich możliwości odnalezienia się i zaistnienia na lokalnym rynku pracy.

Do zgromadzonych z przesłaniem zwróciła się także Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podczas Konferencji swoje referaty zaprezentowali zaproszeni goście – wykładowcy szkół wyższych, pracownicy służb społecznych. Jako pierwsza głos zabrała dr Marta Komorska z WSPiA Lublin prezentując zagadnienia dotyczące współzależności pomiędzy wykluczeniem społecznym a wykluczeniem edukacyjnym. Mówiła o trzech najistotniejszych w tych czasach rodzajach wykluczeń: edukacyjnym, kulturowym i zdrowotnym. Zwróciła m.in. uwagę na fakt, iż obecnie dyplom wyższej uczelni nie gwarantuje już, w takim stopniu jak kiedyś, zatrudnienia. Z kolei dr Anna Witkowska – Paleń z KUL Stalowa Wola przedstawiła fakty dotyczące problemu wykluczenia społecznego na tle uzależnienia od Internetu (wykluczenie cyfrowe). Stwierdziła, że wykluczenie to dotyka przede wszystkim osoby starsze, po 50- tym roku życia, jednocześnie zauważając (raport CBOS z 2013 roku), że zjawisko to coraz częściej dotyczy osób młodych. Dr Robert Paruzel z KUL Stalowa Wola przedstawił zgromadzonym aspekty dotyczące wykluczenia mniejszości etnicznych w społeczeństwie polskim (mniejszość niemiecka, romska). Następny prelegent – dr Magda Urbańska podniosła w swym wystąpieniu jeden z trudniejszych problemów dot. wykluczenia społecznego a mianowicie zagrożenie wykluczeniem społecznym kobiet doświadczających przemocy domowej. Mówiła m.in. o wymiarze społecznym tego zjawiska (angażowanie sądów, wydatki na leczenie, kwestie pieczy zastępczej). Najczęściej, wg. przytoczonych badań, przemocy doświadczają kobiety, następnie, kolejno: dzieci do 13 lat, młodzież pomiędzy 13-18 rokiem życia, mężczyźni. Mgr Magdalena Niekra w swoim wystąpieniu odniosła się do problemu wykluczenia a dotyczącego osób niepełnosprawnych biorąc za przykład twórczość literacką Adolfa Dygasińskiego. O instytucjach zatrudnienia socjalnego w lokalnym systemie wsparcia i pomocy osobom wykluczonym społecznie mówił mgr Paweł Wiśniewski. Przedstawił historię zmian w polityce społecznej a dotyczących instytucji zatrudnienia socjalnego zarówno gminnego jak i powiatowego. Mgr Andrzej Trzeciecki w swoim wystąpieniu mówił o nowych inicjatywach społecznych związanych z centrami i klubami integracji społecznej jakie coraz częściej są realizowane. Zawarł informacje dotyczące projektów w jakich CIS-y KIS-y biorą czynny udział (m.in. konsultacje w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej). Na zakończenie Konferencji wystąpiła mgr Anna Mazur z referatem dotyczącym reintegracji społeczno-zawodowej w powiecie janowskim na przykładzie Klubu Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim. Kulminacyjnym momentem spotkania było wręczenie dyplomów absolwentom Klubu Integracji Społecznej (6 kobiet i 6 mężczyzn z Janowa Lubelskiego), którzy brali udział w projekcie.

Dane teleadresowe

Wiejska 3
23-300 Janów Lubelski
woj. lubelskie
Mail:
fundacjakiscis@fundacjakiscis.pl
Tel:
787 805 030
BIP
Klauzula RODO