INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: RODO) Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej” w Janowie Lubelskim informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

I. Administrator danych

Administratorem danych jest:

Konwent klubów i Centrów Integracji Społecznej

ul. Wiejska 3

23-300 Janów Lubelski

wpisane do Rejestru Stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000563248, NIP 8621642207, REGON 362013752, zwany dalej „Fundacja KISCIS”

II. Inspektor Ochrony Danych

W Fundacja KISCIS został wyznaczony, przez Zarząd Fundacji KISCIS w dniu 25.05.2018 roku, Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@fundacjakiscis.pl lub pisemnie (na adres siedziby Fundacji KISCIS). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

III. Kategorie danych osobowych

Fundacja KISCIS może przetwarza

następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

 1. dane identyfikacyjne (np. nazwisko, imiona, PESEL, NIP, data i miejsce urodzenia, płeć, narodowość);

 2. dane adresowe;

 3. dane kontaktowe (e-mail, telefon);

 4. dane dotyczące sytuacji zawodowej i zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej, dane dotyczące edukacji i szkolenia;

 5. dane dotyczące sytuacji rodzinnej i dochodowej.

IV. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Fundację KISCIS w następujących celach:

 1. niesienia pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i prawnej osobom potrzebującym, ciężko chorym, niepełnosprawnym (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w przypadku danych szczególnej kategorii, takich jak dane o stanie zdrowia) – „zgoda”;

 2. zgłoszenia udziału i organizacji imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

 3. dochodzenia roszczeń związanych z organizacją wydarzenia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

 4. zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”, • wykonania ciążących na naszej Fundacji obowiązków prawnych, np. prowadzenia dokumentacji podatkowej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,

 5. marketingu i promocji usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

 6. marketingowych i promocyjnych , w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

Dane będą przetwarzane w zakresie realizacji przedsięwzięć projektowych, w tym w ramach funkcjonowania Stowarzyszenia oraz prowadzonych przez Fundację KISCIS jednostek, tj.:

 1. Klubu Integracji Społecznej „Nasz”

 2. Akademii Animacji Zatrudnienia Socjalnego

 3. Kwartalnika Zatrudnieniesocjalne.pl.

V. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

Fundacja KISCIS będzie przechowywała Pani/Pana dane osobowe:

 1. czas organizacji imprez,
 2. czas trwania umowy,
 3. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa lub wymogi Grantodawcy, nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe, Wytyczne UE
 4. czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 5. czas do momentu wycofania zgody.

VI. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Dane są przeznaczone dla Fundacji KISCIS oraz mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

 1. podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Fundacji KISCIS na podstawie zawartej z Fundacją KISCIS umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności podmioty świadczące na rzecz Fundacji KISCIS usługi doradcze, prawne, księgowo–podatkowe, informatyczne, audytorskie, konsultingowe, windykacji należności, podmiotom współpracującym z Fundacją KISCIS;

 2. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

 3. w przypadku realizacji usług niestandardowych, w tym projektów unijnych Fundacji KISCIS występuje jako podmiot przetwarzający Pani/Pana dane osobowe, w tym dane wrażliwe (dotyczące m.in. stanu zdrowia), których administratorem są podmioty zewnętrzne, takie jak Burmistrz Janowa Lubelskiego, Zarząd Powiatu Janowskiego Zarząd Województwa Lubelskiego, MRPiPS itp..

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Fundację KISCIS w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO.

 2. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Fundacji KISCIS, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 4. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych.

 5. W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Fundację KISCIS – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Fundacje KISCIS, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z promocją i marketingiem działalności prowadzonej przez JSNP Humanus.

 6. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

IX. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Podanie przez Panią/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej bądź Europejski Obszar Gospodarczy.

X. Obowiązek podania danych osobowych

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uzyskania wsparcia od Fundacji KISCIS lub uczestnictwa w organizowanych przez Fundację KISCIS przedsięwzięciach. W przypadku niepodania danych osobowych Fundacji KISCIS zmuszony jest odmówić zawarcia umowy.

 2. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Dane teleadresowe

Wiejska 3
23-300 Janów Lubelski
woj. lubelskie
Mail:
fundacjakiscis@fundacjakiscis.pl
Tel:
787 805 030
BIP
Klauzula RODO