O Fundacji

Organami fundacji są:

  • Fundatorzy,
  • Rada Fundacji,
  • Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. Rada Fundacji składa się w połowie z przedstawicieli fundatorów, wybranych przez nich większością głosów i w połowie z przedstawicieli Konwentu Klubów i Centrów Integracji Społecznej Lubelszczyzny.

Andrzej Trzeciecki – absolwent SGH (dawnej SGPIS), specjalizacja ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, absolwent studium podyplomowego Uniwersytetu Warszawskiego o kierunku zarządzenie gospodarką społeczną, długoletni pracownik Dep. Pomocy i Integracji Społecznej MPIPS a obecnie pracownik badawczy Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, ekspert ds zatrudnienia socjalnego oraz działacz społeczny JSNP „HUmanus” oraz Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”.

Anna Mazur – mgr pedagogiki resocjalizacyjnej UMCS w Lublinie, obecnie doktorantka Wydziału Nauk Społecznych KUL w Lublinie, społeczny kurator sądowy do spraw rodzinnych i nieletnich, asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, mediator, kryminolog.

Andrzej Hojna – członek Rady Programowej Konwentu Klubów i Centrów Integracji Społecznej, dyrektor CIS w Białej Podlaskiej

Adam Skorniewski – przedstawiciel Konwentu Klubów i Centrów Integracji Społecznej inicjator utworzenia KIS w Tomaszowie Lubelskim działającego przy MOPS, wieloletni dyrektor MOPS

Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie naszej organizacji, reprezentowanie jej na zewnątrz, składanie oświadczeń woli, podpisywanie umów z partnerami.

Marta Komorska – Prezes Zarządu dr socjologii, pracownik Instytutu Socjologii UMCS w Lublinie, członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Autorka ponad 30 publikacji naukowych z zakresu socjologii medycy, polityki społecznej, pracy socjalnej. Realizuje badania naukowe w obszarze pomocy społecznej, diagnozowania problemów społecznych, ekonomii społecznej, instytucji ochrony zdrowia oraz badania jakości usług instytucji ochrony zdrowia, integracji społecznej i edukacji. Posiada doświadczenie w przygotowaniu strategii polityki społecznej i strategii rozwiązywania problemów społecznych. Uczestniczy jako doradca dla JST w przygotowywaniu koncepcji rozwoju społecznych usług, ich organizacyjnych form.
Zainteresowania naukowe: porównawcza polityka społeczna w zakresie zabezpieczenia społecznego, problemy wykluczenia społecznego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, organizowanie społeczności lokalnych.

Katarzyna Sokołowska – Członek Zarządu magister ekonomii – Wydział Nauk Społecznych KUL (2007 r), studia podyplomowe: organizacja pomocy społecznej, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS oraz zarządzanie podmiotami gospodarki społecznej – ekonomia społeczna na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 2006 roku dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Chełmie, pomysłodawca, współtwórca, a od 2011r. koordynator Klubu Integracji Społecznej działającego w strukturze Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Społecznej Stella na terenie powiatu chełmskiego. Autorka i współautorka publikacji z zakresu ekonomii społecznej i zatrudnienia socjalnego

Paweł Wiśniewski – Członek Zarządu absolwent prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktorant w w Instytucie Socjologii UMCS w Lublinie, doradca ds ekonomii społecznej Burmistrza M.Janów Lubelski. Działacz społeczny Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „Humanus” w Janowie Lubelskim, Wiceprezes i Skarbnik Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, O/Lublin. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Programowej Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej. Członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Ekspert ds ekonomii społecznej oraz aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Autor publikacji i ekspertyz z zakresu ekonomii społecznej i zatrudnienia socjalnego.

Dane teleadresowe

Wiejska 3
23-300 Janów Lubelski
woj. lubelskie
Mail:
fundacjakiscis@fundacjakiscis.pl
Tel:
787 805 030
BIP
Klauzula RODO
filme porno minori porno cu copii porno cu animale porno cu cai filme porno cu minori filme porno cu copii porno cu minori minori xxx minori violati porno cu minori 12 ani filme porno