O Fundacji

Organami fundacji są:

  • Fundatorzy,
  • Rada Fundacji,
  • Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. Rada Fundacji składa się w połowie z przedstawicieli fundatorów, wybranych przez nich większością głosów i w połowie z przedstawicieli Konwentu Klubów i Centrów Integracji Społecznej Lubelszczyzny.

Andrzej Trzeciecki – absolwent SGH (dawnej SGPIS), specjalizacja ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, absolwent studium podyplomowego Uniwersytetu Warszawskiego o kierunku zarządzenie gospodarką społeczną, długoletni pracownik Dep. Pomocy i Integracji Społecznej MPIPS a obecnie pracownik badawczy Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, ekspert ds zatrudnienia socjalnego oraz działacz społeczny JSNP „HUmanus” oraz Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”.

Anna Mazur – mgr pedagogiki resocjalizacyjnej UMCS w Lublinie, obecnie doktorantka Wydziału Nauk Społecznych KUL w Lublinie, społeczny kurator sądowy do spraw rodzinnych i nieletnich, asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, mediator, kryminolog.

Andrzej Hojna – członek Rady Programowej Konwentu Klubów i Centrów Integracji Społecznej, dyrektor CIS w Białej Podlaskiej

Adam Skorniewski – przedstawiciel Konwentu Klubów i Centrów Integracji Społecznej inicjator utworzenia KIS w Tomaszowie Lubelskim działającego przy MOPS, wieloletni dyrektor MOPS

Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie naszej organizacji, reprezentowanie jej na zewnątrz, składanie oświadczeń woli, podpisywanie umów z partnerami.

Marta Komorska – Prezes Zarządu dr socjologii, pracownik Instytutu Socjologii UMCS w Lublinie, członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Autorka ponad 30 publikacji naukowych z zakresu socjologii medycy, polityki społecznej, pracy socjalnej. Realizuje badania naukowe w obszarze pomocy społecznej, diagnozowania problemów społecznych, ekonomii społecznej, instytucji ochrony zdrowia oraz badania jakości usług instytucji ochrony zdrowia, integracji społecznej i edukacji. Posiada doświadczenie w przygotowaniu strategii polityki społecznej i strategii rozwiązywania problemów społecznych. Uczestniczy jako doradca dla JST w przygotowywaniu koncepcji rozwoju społecznych usług, ich organizacyjnych form.
Zainteresowania naukowe: porównawcza polityka społeczna w zakresie zabezpieczenia społecznego, problemy wykluczenia społecznego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, organizowanie społeczności lokalnych.

Katarzyna Sokołowska – Członek Zarządu magister ekonomii – Wydział Nauk Społecznych KUL (2007 r), studia podyplomowe: organizacja pomocy społecznej, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS oraz zarządzanie podmiotami gospodarki społecznej – ekonomia społeczna na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 2006 roku dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Chełmie, pomysłodawca, współtwórca, a od 2011r. koordynator Klubu Integracji Społecznej działającego w strukturze Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Społecznej Stella na terenie powiatu chełmskiego. Autorka i współautorka publikacji z zakresu ekonomii społecznej i zatrudnienia socjalnego

Paweł Wiśniewski – Członek Zarządu absolwent prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktorant w w Instytucie Socjologii UMCS w Lublinie, doradca ds ekonomii społecznej Burmistrza M.Janów Lubelski. Działacz społeczny Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „Humanus” w Janowie Lubelskim, Wiceprezes i Skarbnik Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, O/Lublin. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Programowej Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej. Członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Ekspert ds ekonomii społecznej oraz aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Autor publikacji i ekspertyz z zakresu ekonomii społecznej i zatrudnienia socjalnego.

Dane teleadresowe

Wiejska 3
23-300 Janów Lubelski
woj. lubelskie
Mail:
fundacjakiscis@fundacjakiscis.pl
Tel:
787 805 030
BIP
Klauzula RODO