Oferta szkoleniowo-doradcza

Szanowne Panie i Szanowni Panowie,
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej,

Informujemy, iż w I kwartale 2016 r. uruchomiony zostanie w trybie konkursowym nabór wniosków w ramach RPO WL 2014-2020, Osi Priorytetowej Aktywne Włączenie, Działania 11.1 Aktywne Włączenie. Konkurs skierowany jest do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej szczebla gminnego i powiatowego, tj. OPS/MOPR z terenu województwa lubelskiego. Tematem projektów, jakie zostaną wyłonione. w ramach ww. konkursu są kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznej i’ zawodowej bezrobotnych klientów ośrodków pomocy społecznej – Program Aktywizacja i Integracja (PAl) oraz uzupełniająco działania aktywizacji i integracji społeczno – zawodowej pozostałych klientów ośrodków pomocy społecznej.

Istotnym warunkiem realizacji projektów, wskazywanym w dokumentacji programowej, ma być zawiązanie Partnerstwa z organizacją pozarządową, co uzasadniane jest  nie tylko komplementarnością wsparcia i wzmocnionym oddziaływaniem na sytuację beneficjentów ale również możliwością osiągnięcia wyższej efektywności projektowej.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania przyszłych projektów zwracamy się do Państwa z propozycją rozważenia nawiązania współpracy na etapie przygotowywania Państwa oferty, a w kolejnym etapie na wspólną, partnerską realizację działań projektowych. Przy rozważaniu propozycji nawiązania ściślejszej współpracy prosimy o uwzględnienie naszej deklaracji włączenia się w przebieg kolejnych etapów prac projektowych, w tym w:

• procesy przygotowawcze, w tym takie jak m.in.: opracowanie dokumentacji wyboru Partnera, opracowanie koncepcji programów PAl oraz działań uzupełniających, opracowywania wspólnego partnerskiego wniosku konkursowego,
• procesy realizacyjne projektu, w tym takie jak m.in.: wspólne przeprowadzenie diagnozy rozpoznania potrzeb uczestników (autodiagnoza), wspólne organizowanie działań aktywizacyjnych, prowadzenie warsztatów i szkoleń edukacyjno-integracyjnych dla uczestników, oraz wspólne prowadzenie działań ukierunkowanych na osiągnięcie wskaźników efektywności.

Rozważając naszą ofertę współpracy, prosimy abyście Państwo uwzględnili nasze doświadczenia, dyspozycyjność kadry eksperckiej oraz fakt współpracy z ważnymi instytucjami o zasięgu krajowym i regionalnym.

Na liście naszych doświadczeń zarejestrowane są udziały w przedsięwzięciach, których rezultatem były m.in.: rozwiązania modelowe (przykład: projekt systemowy „Kompleksowe formy reintegracji społecznej i zawodowej w środowisku lokalnym”), propozycje zmian legislacyjnych do niektórych ustaw (np.: ostatnia nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym), a także propozycje zmian systemowych (np. wykorzystanie podmiotów reintegracyjnych w organizacji programów prac społecznie użytecznych).

Dysponujemy i współpracujemy ze znanymi ekspertami a także środowiskiem naukowym województwa lubelskiego. Naszym dorobkiem są publikacje, opracowania i informacje, przynoszące wiedzę o dobrych praktykach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

W przypadku podjęcia przez Państwa pozytywnej decyzji o nawiązaniu ściślejszej współpracy prosimy o zwrotną informację lub kontakt, a także określenie wstępnego terminu pierwszego spotkania, które pozwoli na określenie Państwa potrzeb oraz zasad i reguł przyszłej współpracy.

Dokument do pobrania

PDF-Icon[1]

Dane teleadresowe

Wiejska 3
23-300 Janów Lubelski
woj. lubelskie
Mail:
fundacjakiscis@fundacjakiscis.pl
Tel:
787 805 030
BIP
Klauzula RODO