O fundacji

Misją Fundacji jest kontynuowanie celów i działań realizowanych przez Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej Lubelszczyzny

Celami Fundacji są:
1. Integracja środowisk zajmujących się problemami wykluczenia społecznego, w szczególności podmiotów prowadzących kluby lub centra integracji społecznej.
2. Inspirowanie i przedkładanie propozycji nowych rozwiązań systemowych, w tym rozwiązań o charakterze legislacyjnym.
3. Oddolne inicjatywy fundacji z przedstawianiem postulatów oraz wniosków instytucjom działających w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej, w tym ministrowi właściwemu ds. rynku pracy oraz ministrowie właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego, wojewodzie/ marszałkowi województwa, starostom/ burmistrzom oraz wójtom,
4. Wypracowywanie wspólnych stanowisk dotyczących problematyki rozwoju i świadczenia usług reintegracji społecznej i zawodowej,
5. Realizacja wspólnych projektów/zadań w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej lub programów aktywności lokalnej oraz rewitalizacji społecznej,
6. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami rynku pracy oraz innymi podmiotami i organizacjami społecznymi działającymi w obszarze wykluczenia społecznego, przeciwdziałania ubóstwu, rozwoju sektora ekonomii społecznej a także rozwoju partnerstwa lokalnego.
7. Tworzenie bazy dobrych praktyk Lubelszczyzny, jako wzorców promowanych do wykorzystania w rozwiązywaniu problemów wykluczenia społecznego (dzielenie się doświadczeniem ze zrealizowanych projektów, podjętych inicjatyw itp.),
8. Poszukiwanie nowych rozwiązań wobec zmieniającej się sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynku usług socjalnych i na rynku pracy,
9. Podejmowanie aktywności służących wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym
10. Podejmowanie działań związanych z rozwojem standardów instytucji i usług
w obszarze rynku pracy, pomocy i integracji społecznej oraz ekonomii społecznej (m.in. aktywizacja i wspieranie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, promocja zatrudnienia, pośrednictwo pracy, doradztwo personalne, poradnictwo zawodowe, współpraca z innymi instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej)

11. Opracowywanie i wdrażanie programów ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów reintegracyjnych.
12. Działania aktywizujące i animujące instytucje, podmioty oraz lokalne społeczności
z terenu Lubelszczyzny do wspólnego rozwiązywania problemów społecznych,
13. Podejmowanie działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego w różnych dziedzinach (m. in. przedsiębiorczość społeczna, edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna)
14. Wpływanie na kształt polityki społecznej w regionie i w kraju (w tym monitorowanie prac samorządów nad programami współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz działalność organów ministerstwa właściwego ds. zabezpieczenia społecznego).
15. Współpraca z radami i organami konsultacyjno-doradczymi samorządu terytorialnego, radami ds. rynku pracy, radami pożytku publicznego oraz Radą Pomocy Społecznej przy ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego.

Organami fundacji są:

 • Fundatorzy,
 • Rada Fundacji,
 • Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. Rada Fundacji składa się w połowie z przedstawicieli fundatorów, wybranych przez nich większością głosów i w połowie z przedstawicieli Konwentu Klubów i Centrów Integracji Społecznej Lubelszczyzny.

 • Andrzej Trzeciecki – absolwent SGH (dawnej SGPIS), specjalizacja ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, absolwent studium podyplomowego Uniwersytetu Warszawskiego o kierunku zarządzenie gospodarką społeczną, długoletni pracownik Dep. Pomocy i Integracji Społecznej MPIPS a obecnie pracownik badawczy Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, ekspert ds zatrudnienia socjalnego oraz działacz społeczny JSNP „HUMANUS” oraz Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”.
 • Anna Mazur – mgr pedagogiki resocjalizacyjnej UMCS w Lublinie, obecnie doktorantka Wydziału Nauk Społecznych KUL w Lublinie, społeczny kurator sądowy do spraw rodzinnych i nieletnich, asystent rodziny       w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, mediator, kryminolog.
 • Andrzej Hojna – członek Rady Programowej Konwentu Klubów i Centrów Integracji Społecznej, dyrektor CIS w Białej Podlaskiej
 • Adam Skorniewski – przedstawiciel Konwentu Klubów i Centrów Integracji Społecznej inicjator utworzenia KIS w Tomaszowie Lubelskim działającego przy MOPS, wieloletni dyrektor MOPS
 • Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie naszej organizacji, reprezentowanie jej na zewnątrz, składanie oświadczeń woli, podpisywanie umów z partnerami.
 • Paweł Wiśniewski – Prezes Zarządu absolwent prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktorant w w Instytucie Socjologii UMCS w Lublinie, doradca ds ekonomii społecznej Burmistrza M.Janów Lubelski. Działacz społeczny Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „Humanus” w Janowie Lubelskim, Wiceprezes    i Skarbnik Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, O/Lublin. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Programowej Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej. Członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Ekspert ds ekonomii społecznej oraz aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Autor publikacji i ekspertyz z zakresu ekonomii społecznej i zatrudnienia socjalnego.
 • Marta Komorska
 • Michał Wójcik

Dane teleadresowe

Wiejska 3
23-300 Janów Lubelski
woj. lubelskie
Mail:
fundacjakiscis@fundacjakiscis.pl
Tel:
787 805 030
BIP
Klauzula RODO