Nasza Kadra

Andrzej Trzeciecki

Od 2000 r. zajmuje się problematyką przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym w szczególności problematyką szeroko pojmowanej ekonomii społecznej, działalności podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz spółdzielczości socjalnej . Długoletni pracownik MPIPS – Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, a od 2011 r. w Instytucie Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, legitymujący się wyższym wykształceniem ekonomicznym i studiami podyplomowymi z zakresu zarządzania ekonomią społeczną na Uniwersytecie Warszawskim.
Aktywnie współpracuje od kilku lat z podmiotami ekonomii społecznej, w tym: CIS Chełm, KIS Janów Lubelski, KIS Nowa Szansa z Zamościa, oraz KIS Stella Dubienka, Spółdzielnią Socjalną Opoka z Kluczy.
Wyróżniony w 2009 r. przez Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej w 2009 r. tytułem „Przyjaciel Spółdzielczości Socjalnej”.

Anna Mazur

mgr pedagogiki resocjalizacyjnej UMCS w Lublinie, obecnie doktorantka Wydziału Nauk Społecznych KUL w Lublinie, społeczny kurator sądowy do spraw rodzinnych i nieletnich, asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, mediator, kryminolog.

Zajmuje się problematyką pedagogiki resocjalizacyjnej, patologii społecznej, przestępczości i zachowań dewiacyjnych oraz pomocą społeczną. Jej zainteresowania i działania związane są z pracą z młodzieżą sprawiającą trudności wychowawcze i ich rodzinami oraz pogłębianiem wiedzy naukowej w zakresie pedagogiki, resocjalizacji i nauk pokrewnych. Posiada doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami.
Od 2012 roku współpracuje z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej i Klubem Integracji Społecznej, prowadzonymi przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „HUMANUS”, jako doradca i ekspert ds. zatrudnienia socjalnego i przedsiębiorczości społecznej młodzieży. Od 2015 członek zarządu Stowarzyszenia i Koordynator, prowadzonego przez Stowarzyszenie, Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin

 Marta Komorska

Marta Komorska

Socjolog, doktor, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, wieloletni pracownik Instytutu Socjologii UMCS w Lublinie, członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Autorka ponad 40 publikacji naukowych z zakresu polityki społecznej, pracy socjalnej, zarządzania strategicznego. Realizuje badania naukowe w obszarze pomocy społecznej, diagnozowania problemów społecznych, ekonomii społecznej, instytucji ochrony zdrowia oraz badania jakości usług instytucji publicznych, w tym reintegracji społecznej i edukacji. Posiada doświadczenie w przygotowaniu strategii polityki społecznej i strategii rozwiązywania problemów społecznych, badań ilościowych i jakościowych zarówno w obszarze diagnoz i analiz, jak i badań ewaluacyjnych.
Zainteresowania naukowe: porównawcza polityka społeczna w zakresie zabezpieczenia społecznego, problemy wykluczenia społecznego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, organizowanie społeczności lokalnych.

Paweł Wiśniewski

Działacz społeczny i prawnik. Absolwent WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie Prawa (2003 rok) i Administracji (2001 rok). Ukończył Studia Podyplomowe „Zarządzanie projektami społecznymi – szkolenie służb zatrudnienia” na Katolickim Uniwersytecie Lubelski Jana Pawła II w Lublinie oraz Studia Podyplomowe z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Doktorant w Zakładzie Socjologii Medycyny i Rodziny, w Instytucie Socjologii WFiS UMCS w Lublinie.
Długoletni Prezes Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „Humanus” w Janowie Lubelskim i Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Oddział Lublin. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Programowej Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej oraz Przewodniczący Społecznej, Przewodniczący Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Janowie Lubelskim. Członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.
Uczestnik, jako koordynator, doradca, ekspert wielu projektów z zakresu szeroko rozumianej ekonomii społecznej oraz aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Autor publikacji i ekspertyz z zakresu ekonomii społecznej i zatrudnienia socjalnego. Członek komisji konkursowych oceniających projekty w ramach programów resortowych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

KĘDZIERA IWONA 4 LEG. PEN. ŚR. m

Iwona Kędziera

Iwona Kędziera – członek Zarządu Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „HUMANUS”. Absolwentka pedagogiki pracy socjalnej Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Organizacji Pomocy Społecznej i Zarządzania Instytucjami Pomocy Społecznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zarządzania Gospodarką Społeczną o specjalności ekonomia społeczna na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Posiada uprawnienia coacha. Od początku pracy zawodowej związana z reintegracją społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Specjalista z zakresu ekonomii społecznej. Jest Członkiem Wspierającym Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Posiada praktyczną znajomość w zakresie funkcjonowania podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej – pracowała w Centrum Integracji Społecznej w Lublinie, Klubie Integracji Społecznej i Ośrodku Aktywizacji Społecznej i Zawodowej. Zarządzała Centrum Ekonomii Społecznej w Lublinie. Kierowała projektami współfinansowanymi ze środków krajowych oraz środków Unii Europejskiej. Pracowała w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie na stanowisku specjalisty ds. ekonomii społecznej i zarządzała procesem opracowania wojewódzkiego dokumentu strategicznego z zakresu rozwoju ekonomii społecznej w województwie lubelskim „Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie na lata 2013 – 2020”. Ponadto była odpowiedzialna za opracowanie dwóch obszarów Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (ekonomia społeczna i rozwój kapitału społecznego). Była animatorem procesu tworzenia i funkcjonowania Regionalnej Platformy Współpracy w Województwie Lubelskim w okresie wdrażania Pilotażu Modelu Lokalnej Współpracy. Trenerka i doradca z zakresu ekonomii społecznej. Współautorka publikacji „Katalog Inicjatyw Społecznych w powiecie janowskim” (nr ISBN 978-83-938139-1-9), „Leksykon Ekonomii Społecznej” (nr ISBN 978-83-938139-3-3), autorka publikacji „Ekonomia społeczna dla dzieci i młodzieży”.

Dane teleadresowe

Wiejska 3
23-300 Janów Lubelski
woj. lubelskie
Mail:
fundacjakiscis@fundacjakiscis.pl
Tel:
787 805 030
BIP
Klauzula RODO