Nasza Kadra

Andrzej Trzeciecki

Od 2000 r. zajmuje się problematyką przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym w szczególności problematyką szeroko pojmowanej ekonomii społecznej, działalności podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz spółdzielczości socjalnej . Długoletni pracownik MPIPS – Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, a od 2011 r. w Instytucie Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, legitymujący się wyższym wykształceniem ekonomicznym i studiami podyplomowymi z zakresu zarządzania ekonomią społeczną na Uniwersytecie Warszawskim.
Aktywnie współpracuje od kilku lat z podmiotami ekonomii społecznej, w tym: CIS Chełm, KIS Janów Lubelski, KIS Nowa Szansa z Zamościa, oraz KIS Stella Dubienka, Spółdzielnią Socjalną Opoka z Kluczy.
Wyróżniony w 2009 r. przez Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej w 2009 r. tytułem „Przyjaciel Spółdzielczości Socjalnej”.

Anna Mazur

mgr pedagogiki resocjalizacyjnej UMCS w Lublinie, obecnie doktorantka Wydziału Nauk Społecznych KUL w Lublinie, społeczny kurator sądowy do spraw rodzinnych i nieletnich, asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, mediator, kryminolog.

Zajmuje się problematyką pedagogiki resocjalizacyjnej, patologii społecznej, przestępczości i zachowań dewiacyjnych oraz pomocą społeczną. Jej zainteresowania i działania związane są z pracą z młodzieżą sprawiającą trudności wychowawcze i ich rodzinami oraz pogłębianiem wiedzy naukowej w zakresie pedagogiki, resocjalizacji i nauk pokrewnych. Posiada doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami.
Od 2012 roku współpracuje z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej i Klubem Integracji Społecznej, prowadzonymi przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „HUMANUS”, jako doradca i ekspert ds. zatrudnienia socjalnego i przedsiębiorczości społecznej młodzieży. Od 2015 członek zarządu Stowarzyszenia i Koordynator, prowadzonego przez Stowarzyszenie, Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin

 Marta Komorska

Marta Komorska

Socjolog, doktor, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, wieloletni pracownik Instytutu Socjologii UMCS w Lublinie, członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Autorka ponad 40 publikacji naukowych z zakresu polityki społecznej, pracy socjalnej, zarządzania strategicznego. Realizuje badania naukowe w obszarze pomocy społecznej, diagnozowania problemów społecznych, ekonomii społecznej, instytucji ochrony zdrowia oraz badania jakości usług instytucji publicznych, w tym reintegracji społecznej i edukacji. Posiada doświadczenie w przygotowaniu strategii polityki społecznej i strategii rozwiązywania problemów społecznych, badań ilościowych i jakościowych zarówno w obszarze diagnoz i analiz, jak i badań ewaluacyjnych.
Zainteresowania naukowe: porównawcza polityka społeczna w zakresie zabezpieczenia społecznego, problemy wykluczenia społecznego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, organizowanie społeczności lokalnych.

Paweł Wiśniewski

Działacz społeczny i prawnik. Absolwent WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie Prawa (2003 rok) i Administracji (2001 rok). Ukończył Studia Podyplomowe „Zarządzanie projektami społecznymi – szkolenie służb zatrudnienia” na Katolickim Uniwersytecie Lubelski Jana Pawła II w Lublinie oraz Studia Podyplomowe z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Doktorant w Zakładzie Socjologii Medycyny i Rodziny, w Instytucie Socjologii WFiS UMCS w Lublinie.
Długoletni Prezes Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „Humanus” w Janowie Lubelskim i Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Oddział Lublin. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Programowej Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej oraz Przewodniczący Społecznej, Przewodniczący Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Janowie Lubelskim. Członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.
Uczestnik, jako koordynator, doradca, ekspert wielu projektów z zakresu szeroko rozumianej ekonomii społecznej oraz aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Autor publikacji i ekspertyz z zakresu ekonomii społecznej i zatrudnienia socjalnego. Członek komisji konkursowych oceniających projekty w ramach programów resortowych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

KĘDZIERA IWONA 4 LEG. PEN. ŚR. m

Iwona Kędziera

Iwona Kędziera – członek Zarządu Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „HUMANUS”. Absolwentka pedagogiki pracy socjalnej Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Organizacji Pomocy Społecznej i Zarządzania Instytucjami Pomocy Społecznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zarządzania Gospodarką Społeczną o specjalności ekonomia społeczna na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Posiada uprawnienia coacha. Od początku pracy zawodowej związana z reintegracją społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Specjalista z zakresu ekonomii społecznej. Jest Członkiem Wspierającym Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Posiada praktyczną znajomość w zakresie funkcjonowania podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej – pracowała w Centrum Integracji Społecznej w Lublinie, Klubie Integracji Społecznej i Ośrodku Aktywizacji Społecznej i Zawodowej. Zarządzała Centrum Ekonomii Społecznej w Lublinie. Kierowała projektami współfinansowanymi ze środków krajowych oraz środków Unii Europejskiej. Pracowała w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie na stanowisku specjalisty ds. ekonomii społecznej i zarządzała procesem opracowania wojewódzkiego dokumentu strategicznego z zakresu rozwoju ekonomii społecznej w województwie lubelskim „Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie na lata 2013 – 2020”. Ponadto była odpowiedzialna za opracowanie dwóch obszarów Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (ekonomia społeczna i rozwój kapitału społecznego). Była animatorem procesu tworzenia i funkcjonowania Regionalnej Platformy Współpracy w Województwie Lubelskim w okresie wdrażania Pilotażu Modelu Lokalnej Współpracy. Trenerka i doradca z zakresu ekonomii społecznej. Współautorka publikacji „Katalog Inicjatyw Społecznych w powiecie janowskim” (nr ISBN 978-83-938139-1-9), „Leksykon Ekonomii Społecznej” (nr ISBN 978-83-938139-3-3), autorka publikacji „Ekonomia społeczna dla dzieci i młodzieży”.

Dane teleadresowe

Wiejska 3
23-300 Janów Lubelski
woj. lubelskie
Mail:
fundacjakiscis@fundacjakiscis.pl
Tel:
787 805 030
BIP
Klauzula RODO
filme porno minori porno cu copii porno cu animale porno cu cai filme porno cu minori filme porno cu copii porno cu minori minori xxx minori violati porno cu minori 12 ani filme porno